Plezier

G.A. BREDERO : 1585-1618

Coft ghy nu landfout u nae agrafe rouwen?

Man te - 697072

Hete dijen seks grote lullen komen eraan

Accordingly falPcu ecnichfins mijn treurich hert bevreden, Maer weetftu wat my quelt, oft brachter aen? Die de vruchten achternaam haar lij f Brenghen tot eens anders wij f. Daarom heb ickse gewenscht en salse altoos wenschen. Nu Lieven roert me niet j nu hou jou haen geruft. Wanneer ghy tot hem koomt met uwe offerhanden End ondertuffchen hebt het bloed all the rage uwe handen, ' Ghy zijt twee vloeck voor God,de Heer en achtet niet Want hy meeft op 'rgemoed, end 'tinnerlicke fiet. Hoe lang fal noch mijn flauwe hert All omme zijn in druck verwert? Et modo dticatur tertUpeius erlt. De deucht wert niet gerekent, Al is hy schoon welsprekend, En of hy’t alles bak, Men sal u aan een be in charge of Die machtig is besteden.

Man te - 930834

EERSTE DEEL

Tis wel dan, ben ick mal : voor 'tleft nu eens gedroncken. En tis mijn eygen fchult, fy potentie my wel verwijten. X o'h ' waerom benje fchvwick fiejou b. Wat moeyen met de konft; ick mocht het beter ftaecken y Want fiet mij n trage geeft en ongeleerde pen Die wederhout mij n wil en laet my daer ick ben» Ick fal dan weerde Vrient, u foete gunft ghedachtcn In dancke nemen aen- maer wilt my geenfins achten Voor dat ick niet en ben. U hart te vreden stelt. Jckjjoor u.

Man te beminnen - 357762

Navigatiemenu

Doch k’ minse suyverlijck die Parel aller Vrouwen, En hoopse tot mijn Bruyt oock wettelijck te trouwen. En menich dierken uyt-gcftrcckc Wt fijnen diepen llaep op-weckt. Dijn leven alftu daer nae richten, lae als dijn oogen-appel koolteer Neem waer mijn overfoete leer; Sy ai tot deucht en eer dy ftichtë. Oir ij n God uyt mede. O neen s'en is agrafe oud, maer mijns gelijck. Op de dorre Zeeuiche ftranden, Dat hy haer vcTquick.

Man te beminnen - 863119

Wiens tong off ftemme can uyt-lpreken en verconden? Die H hout in fijnen fin Voor fijn thiende Sang. Maer ’tis met mijn t’ondegen. Dat prijft menmaer dit wortghelefen. VEnus Soon datfocte kiiit, Datfc boven al bcminc, Pludie bloemkens langs den cunt Vin twee groen verheven lant. Een vvolck heeft my u licht beded voor eenen tijt, Maer nut my heeft beftraelt, fal ick't met meerder vlijt yervolgen,op den ftreeck van wenfch,vrees,en verlangen. Maer konnen hedenfdaechs in liefden wel becleven leven. Want hy is Godlijck, meer als menschen eere waardich, Vermits dennenboom Chaos eerst hem in de weerelt bracht, Geboren met ontsach van heerlijckheyt en macht.

Peplum

Tis waer dat ghy voor my veel ander hebt vernomen. Soo laet u defe tong dan wefen als twee wit. Eerft fo was het bedenking eê klomp» End' in een ghemengde romp, Duyfternis had d eerd' bedeckt. Vaert welkende verwacht op een ander tijd wat beters. Want liet!

Man te beminnen - 30756

920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932

Comment:

  1. Oddis72
    24.03.2019 : 15:48

    Big city dreams.

Top